ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងផ្គត់ផ្គង់វត្ថុធាតុដើម TPE / TPO / TPR - រោងចក្រផលិតសម្ភារៈអេធីភីអេធីធី / ធី។ អូ។ អេ។ ធី។ អេ។ ភី / ធី។ ភី

សម្ភារៈ TPE / TPO / TPR