អ្នកផលិតនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់ថុនធ័រត្រុងម៉ាត់ - រោងចក្រចិនធីអឹមភីត្រុងម៉ាត់

TPR ត្រឡាចម៉ាត់